เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
วันที่ : 17/03/2560


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2200&filename=indexnew

 ที่ศาลากการเปรียญวัดจำปี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร คณะครู นักเรียนและประชาชน จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ

นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า รัฐบาลให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันปลูกฝัง สร้างความตระหนักค่านิยม 12 ประการ โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยและช่วยกันรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมให้กว้างขวาง เกิดความตื่นตัว โดยมุ่งหวังที่จะสร้างประเทศไทยในอนาคตให้เข้มแข็ง อย่างเช่น ค่านิยมในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ในวิถีชีวิต ซึ่งเป็นหลักการใช้ชีวิตขั้นพันฐาน ด้วยความพออยู่ พอกิน ให้เหมาะสมกับฐานะของแต่ละบุคคล ดังนั้นทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน โดยเริ่มตั้งแต่บ้าน วัด โรงเรียน หรือที่เรียกว่า บ ว ร ที่จะต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน สามารถนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต การสร้างค่านิยมให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องปลูกฝังไปในรากฐานจิตใจของเด็กและเยาวชน โดยผู้ใหญ่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ต้องร่วมปลูกฝังเช่นกัน เริ่มต้นจากการจุดประกายให้เกิดการรับรู้ ไปสู่การพัฒนาและต่อยอด จนกลายเป็นวัฒนธรรมต่อไป

นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้กล่าวอีกว่า ตามนโยบายของคณะ คสช. ได้กำหนดค่านิยม 12 ประการ คือ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ในวิถีชีวิต ความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที ระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ การรักษาประเพณีอันดีงาม เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างประเทศไทยในอนาคตให้เข้มแข็ง

การจัดโครงการนี้ได้รับเกียรติจากพระปลัดธงชัย อภินนทญาโน พระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมอารมณ์ดี วัดยานนาวา กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมะ ให้ความรู้ ความเข้าใจในค่านิยม 12 ประการ

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th