เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  แบบบันทึกคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
  แบบคำขอบัตรเหรียญพิทักษณ์เสรีชน
  แบบคำขอเหรียญราชการชายแดน
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2
นายธีรชัย   ทศรฐ

นายธีรชัย ทศรฐ


 
ประวัติ
     

 

ชื่อ - สกุล     นายธีรชัย   ทศรฐ

 

   
 

 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
     
 
การศึกษา

   
   

 ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

 

 

 

 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

 

 

 พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

 

   

 

 
ประวัติราชการ
     
 

 ปลัดอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2523 - 2527

 
   
 

ปลัดอำเภอเมืองตาก  อำเภอสามเงา อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก พ.ศ. 2527 - 2543

 
   
 

นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก  พ.ศ. 2547 – 2549

     
  นายอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 – 2555
     
 

นายอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 – 2556

     
  นายอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 – 2557
     
 

นายอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2557 – 2558

     
 

นายอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2558 – 2559

     
 

ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2559 – 2560

     
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 8 ตุลาคม 2551

     

 
 
การฝึกอบรม 

   
     หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 39 
     
 

 หลักสูตรผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 

 
   
   หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 45
     
 

 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 50

 
   
 

 หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่ 16

     

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
   

 

 

 

 

ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก

 

   

 

   

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th