เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  แบบบันทึกคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
  แบบคำขอบัตรเหรียญพิทักษณ์เสรีชน
  แบบคำขอเหรียญราชการชายแดน
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2
นายทรงพล ใจกริ่ม

นายทรงพล ใจกริ่ม


 
ประวัติ
     

 

ชื่อ - สกุล     นายทรงพล ใจกริ่ม

 

   
 

 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
 

 เกิดวันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2507

 
   
 

ภูมิลำเนาเกิด จังหวัดสุุุพรรณบุรี

     
 
การศึกษา

   
   

 ประถมศึกษาปีที่ ๑-๗  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๔  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 มัธยมศึกษาปีที่ ๕     โรงเรียนโยธินบูรณะ กทม.

 

 

 

 

 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๘

 

 

 

 

 

ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) พ.ศ.๒๕๓๓

     

 

 
ประวัติราชการ
     
 

พ.ศ. ๒๕๓๑ ปลัดอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 
   
 

พ.ศ. ๒๕๓๒ ปลัดอำเภอ (งานส่งเสริมการปกครอง) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 
   
 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ปลัดอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

     
  พ.ศ. ๒๕๓๗ บุคลากร สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
     
 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

     
  พ.ศ. ๒๕๓๙ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
     
 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

     
 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

     
 

พ.ศ. ๒๕๔๗ หัวหน้ากลุ่มชนกลุ่มน้อยและสัญชาติ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน (สน.มน.) 

 กรมการปกครอง

     
 

พ.ศ. ๒๕๔๘ นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

     
 

พ.ศ. ๒๕๕๑ นายอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

     
 

พ.ศ. ๒๕๕๒ นายอำเภอหนองกี๋  จังหวัดบุรีรัมย์

     
 

พ.ศ. ๒๕๕๓ นายอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

     
 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เลขานุการกรมการปกครอง กรมการปกครอง

     
 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง

     
 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

     
 

พ.ศ. ๒๕๕๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

     
 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

     
 

 พ.ศ. ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

     
 

 พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

     

 
 
การฝึกอบรม 

   
     พ.ศ. ๒๕๓๒ เข้ารับการศึกษาอบรมหลัดสูตรปลัดอำเภอ
(งานส่งเสริมการปกครอง) รุ่นที่ ๓๘
     
 

 พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้ารับการอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๑๑๑

 
   
   พ.ศ. ๒๕๔๓ เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ ๔๖
     
 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ ๕๒

     

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

   
    ป.ม. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

 

 

 

 

ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก

 

   

 

   

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th