เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  แบบบันทึกคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
  แบบคำขอบัตรเหรียญพิทักษณ์เสรีชน
  แบบคำขอเหรียญราชการชายแดน
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1
นายพิภพ  บุญธรรม

นายพิภพ บุญธรรม


 
ประวัติ
     
 

ชื่อ - สกุล      นายพิภพ    บุญธรรม

 

   
 

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
 

เกิดวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2501

     
 
การศึกษา

   
   

 ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.)รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง  ปี  2520 

 

 

 

 

ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศศม.)รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง  ปี  พ.ศ.2545

     

 

 
ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
     
 

หลักสูตรนายอำเภอ  รุ่นที่  42  วิทยาลัยการปกครอง

 

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง  (นปส.)  รุ่นที่  46  วิทยาลัยมหาดไทย

 

หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน  ชุดที่  15

 

ศึกษาดูดูงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ศึกษาดูงานการปกครอง  ณ  ประเทศอังกฤษ  เยอรมัน  เนอเธอร์แลนด์  และอิตาลี

 

ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม  กรุงปักกิ่ง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

 

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างกระบวนทัศน์ผู้บริหาร     ณ  ประเทศออสเตรเลีย -  เยอรมัน  -  เชก  -  สโลวัค และฮังการี

 
   

 
 
ประวัติราชการ

   
    19  ก.ค. 2543 -  10 ธ.ค.  2544            ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำ
                                                           กิ่งอำเภอ  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี
     
 

11  ธ.ค.  2544 – 5  ต.ค.  2546             นายอำเภอ  (เจ้าพนักงานปกครอง 8)
                                                            อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา

 
   
 

6  ต.ค.  2546 – 18 ส.ค.  2552              นายอำเภอ  (เจ้าพนักงานปกครอง 8)
                                                            อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี

     
 

19  ส.ค.  2552 -  24  ม.ค.  2553           นายอำเภอ  (เจ้าพนักงานปกครอง 8)
                                                            อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

     
 

25  ม.ค.  2553 – 12  ก.พ. 2555            นายอำเภอ  (อำนวยการสูง)
                                                            อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

     
 

7  ม.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557                  ปลัดจังหวัด (อำนวยการสูง)
                                                             จังหวัดสุพรรณบุรี

     
 

1  ต.ค.  2557                                        รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

     
     

 
ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษ

   
   

 ได้รับการคัดเลือกเป็น  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี  พ.ศ.  2545

 

 

 

 

 นายอำเภอของประชาชน  ระดับเขต (เขต  12) ปี  2546

 

 

 

 

 นายอำเภอของประชาชน  ระดับภาค  (ภาคกลาง)  ปี  พ.ศ.  2548

 

 

 

 

นายอำเภอของประชาชน ระดับเขต (เขต 4)  ปี  พ.ศ.  2551

 

   

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th