เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  แบบบันทึกคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
  แบบคำขอบัตรเหรียญพิทักษณ์เสรีชน
  แบบคำขอเหรียญราชการชายแดน
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1
นายภูสิต สมจิตต์

นายภูสิต สมจิตต์


 
ประวัติ
     
 

ชื่อ - สกุล      นายภูสิต สมจิตต์

 

   
 

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
 

เกิดวันที่  25 สิงหาคม 2507

     
 
การศึกษา

   
   

 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 

 

 

 

ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศศม.)รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง  ปี  พ.ศ.2545

     

 

 
ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
     
 

หลักสูตรปลัดอำเภอ (ปอ.) รุ่นที่ 103 ปีงบประมาณ 2533 

 

หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 55 ปีงบประมาณ 2546  วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีของส่วนราชการ  รุ่นที่ 68 ปีงบประมาณ 2549 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 

หลักสูตรกฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า

 

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างกระบวนทัศน์ผู้บริหาร     ณ  ประเทศออสเตรเลีย -  เยอรมัน  -  เชก  -  สโลวัค และฮังการี

 
   

 
 
ประวัติราชการ

   
    เริ่มรับราชการปี 2532 ตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
     
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ กองคลัง กรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2535

 
   
 

เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2546

     
 

เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2548 

     
 

เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2551

     
 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2556

     
 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย รักษาราชการแทน เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2557

     
     ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2559
     
     รองผู้ว่าราชการจังวัดมหาสารคาม 2559 - 2560
     
     รองผู้ว่าราชการจังวัดสระแก้ว 2560 - 2561
     
     รองผู้ว่าราชการจังวัดสุพรรณบุรี 2561 - ปัจจุบัน

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

   
   

 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 

 

 

 

 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 

 

 

 

 

 

 

   

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th