เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  แบบบันทึกคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
  แบบคำขอบัตรเหรียญพิทักษณ์เสรีชน
  แบบคำขอเหรียญราชการชายแดน
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
โครงสร้างผู้บริหาร

 ๑. อำนาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประจำทั้งหมด โดยให้กำกับ ดูแล ครบทั้งกระบวนงาน  ยกเว้น  อำนาจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สงวนไว้เป็นการเฉพาะ รวมทั้ง การอนุญาต อนุมัติ ในส่วนที่อาจมีผลกระทบต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๒. กรณีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตำแหน่งใดว่างลงและไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่งแทน หรือในกรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดตำแหน่งใดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ว่างหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้นั้น
 
๓. ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือ การดำเนินการอื่นใด ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการอื่นใด ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดทุกขั้นตอน รวมทั้งการเป็นประธานหรือกรรมการ เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการ  ภารกิจ และท้องที่อำเภอ ดังนี้
 

  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ภารกิจ
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ภารกิจ
 
 ๑. งานนโยบายสำคัญ
     - งานการปรับปรุงและการแก้ไขปัญหาการจราจร
     - งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
     - งานพิจารณาการตรวจสำนวนของอัยการ
     - การขยายฐานโอกาสและคุณภาพการศึกษา
     - พัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร
     - งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 
     - งานกำหนดราคาและการเพิ่มผลผลิต
     - งานผังเมืองและศูนย์ราชการ   
     - ประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
     - งานกระจายรายได้
     - งาน กรอ.จังหวัด
     - นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ
       เพื่อประโยชน์ของประชาชน
     - ศูนย์ดำรงธรรม
     - งานตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
     - งานบริหารงานบุคคล และสวัสดิการข้าราชการ
     - งานรับเสด็จพระราชดำเนิน และพระราชกรณียกิจ
       งานพิธี รัฐพิธี
      - งานศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
      - งานเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน   
      -  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำ  
        การพัฒนาน้ำกินน้ำใช้
      - งานรักษาความมั่นคงภายใน
      - งานอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม
      - งานป้องกันและระงับอุบัติภัย 
      - งานบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
      - งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษ
      - งานส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      - ระบบเตือนภัยแม่น้ำท่าจีน
      - งานนโยบายเฉพาะกิจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
        มอบหมาย
      - งานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
 
๒. ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับดูแล
       ๒.๑ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
          - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
            (กอ.รมน.)                                   
          - กระทรวงสาธารณสุข
          - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          - กระทรวงคมนาคม
          - กระทรวงกลาโหม
          - กระทรวงยุติธรรม
          - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - กระทรวงอุตสาหกรรม
          - กระทรวงวัฒนธรรม
          - กระทรวงศึกษาธิการ
          - ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
              ยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.)
          - กระทรวงมหาดไทย  
              * สำนักงานจังหวัด
              * สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
              * สำนักงานที่ดินจังหวัด
              * สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
              * ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
                 เขต 2 สุพรรณบุรี
      ๒.๒ องค์กรอิสระ หรือ หน่วยงานซึ่งมิได้สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่มิได้ระบุไว้ในคำสั่งนี้
 
 
 
๓. อำเภอ
   
    - อำเภออู่ทอง
    - อำเภอสองพี่น้อง
    - อำเภอบางปลาม้า
    - อำเภอศรีประจันต์
    - อำเภอด่านช้าง
 
 
 
 ๑. งานนโยบายสำคัญ
     - งานการต่างประเทศ
    - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
      ประชาชน 
    - งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
    - งานการพัฒนาประชากร
    - งานการพัฒนาชนบทและงานกระจายการบริการ
       พื้นฐานสู่ชนบท
    - งานบริหารการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน
    - ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต
      และทรัพย์สิน
    - การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว
    - การส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
    - งานการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
    - งานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพรรคการเมือง 
       การประสานงานรัฐสภาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ  
       การเมือง
    - งานแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
    - งานการข่าวและการรักษาความปลอดภัย
    - งานนโยบายเฉพาะกิจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
    - งานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
 
๒. ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับดูแล
       ๒.๑ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
         - กระทรวงการต่างประเทศ
         - กระทรวงพลังงาน
         - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
         - กระทรวงแรงงาน
         - กระทรวงการคลัง
         - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
         - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
           ของมนุษย์
         - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
         - กระทรวงพาณิชย์
         - สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
         - สำนักนายกรัฐมนตรี
         - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
    - กระทรวงมหาดไทย  
             * ที่ทำการปกครองจังหวัด
             * สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
             * สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
             * การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
             * การประปาส่วนภูมิภาค
 
       ๒.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น 
                  - องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
                    และองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
๓. อำเภอ
    
    - อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
    - อำเภอเดิมบางนางบวช
    - อำเภอดอนเจดีย์
    - อำเภอสามชุก
    - อำเภอหนองหญ้าไซ
 

 

  

 

  

  
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th