เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  แบบบันทึกคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
  แบบคำขอบัตรเหรียญพิทักษณ์เสรีชน
  แบบคำขอเหรียญราชการชายแดน
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
โครงสร้างผู้บริหาร

 ๑. อำนาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประจำทั้งหมด โดยให้กำกับ ดูแล ครบทั้งกระบวนงาน  ยกเว้น  อำนาจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สงวนไว้เป็นการเฉพาะ รวมทั้ง การอนุญาต อนุมัติ ในส่วนที่อาจมีผลกระทบต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๒. กรณีตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตำแหน่งใดว่างลงและไม่มีผู้มาดำรงตำแหน่งแทน หรือในกรณีที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดตำแหน่งใดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ว่างหรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้นั้น
 
๓. ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือ การดำเนินการอื่นใด ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการอื่นใด ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดทุกขั้นตอน รวมทั้งการเป็นประธานหรือกรรมการ เกี่ยวกับราชการของส่วนราชการ  ภารกิจ และท้องที่อำเภอ ดังนี้

  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายพิภพ  บุญธรรม)
ภารกิจ
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายทรงพล  ใจกริ่ม)
ภารกิจ
 
 ๑. งานนโยบายสำคัญ
     - งานการปรับปรุงและการแก้ไขปัญหาการจราจร
     - งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
     - งานพิจารณาการตรวจสำนวนของอัยการ
     - การขยายฐานโอกาสและคุณภาพการศึกษา
     - พัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตร
     - งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 
     - งานกำหนดราคาและการเพิ่มผลผลิต
     - งานผังเมืองและศูนย์ราชการ   
     - ประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
     - งานกระจายรายได้
     - งาน กรอ.จังหวัด
     - นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ
       เพื่อประโยชน์ของประชาชน
     - ศูนย์ดำรงธรรม
     - งานตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
     - งานบริหารงานบุคคล และสวัสดิการข้าราชการ
     - งานรับเสด็จพระราชดำเนิน และพระราชกรณียกิจ
       งานพิธี รัฐพิธี
      - งานศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
      - งานเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน   
      -  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและบรรเทาสาธารณภัย 
      - งานแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำ  
        การพัฒนาน้ำกินน้ำใช้
      - งานรักษาความมั่นคงภายใน
      - งานอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรม
      - งานป้องกันและระงับอุบัติภัย 
      - งานบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
      - งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษ
      - งานส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      - ระบบเตือนภัยแม่น้ำท่าจีน
      - งานนโยบายเฉพาะกิจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
        มอบหมาย
      - งานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
 
๒. ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับดูแล
       ๒.๑ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
          - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
            (กอ.รมน.)                                   
          - กระทรวงสาธารณสุข
          - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          - กระทรวงคมนาคม
          - กระทรวงกลาโหม
          - กระทรวงยุติธรรม
          - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          - กระทรวงอุตสาหกรรม
          - กระทรวงวัฒนธรรม
          - กระทรวงศึกษาธิการ
          - ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
              ยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.)
          - กระทรวงมหาดไทย  
              * สำนักงานจังหวัด
              * สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
              * สำนักงานที่ดินจังหวัด
              * สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
              * ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           
                 เขต 2 สุพรรณบุรี
      ๒.๒ องค์กรอิสระ หรือ หน่วยงานซึ่งมิได้สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่มิได้ระบุไว้ในคำสั่งนี้
 
 
 
๓. อำเภอ
   
    - อำเภออู่ทอง
    - อำเภอสองพี่น้อง
    - อำเภอบางปลาม้า
    - อำเภอศรีประจันต์
    - อำเภอด่านช้าง
 
 
 
 ๑. งานนโยบายสำคัญ
     - งานการต่างประเทศ
    - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
      ประชาชน 
    - งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
    - งานการพัฒนาประชากร
    - งานการพัฒนาชนบทและงานกระจายการบริการ
       พื้นฐานสู่ชนบท
    - งานบริหารการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน
    - ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต
      และทรัพย์สิน
    - การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว
    - การส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
    - งานการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
    - งานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพรรคการเมือง 
       การประสานงานรัฐสภาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ  
       การเมือง
    - งานแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง
    - งานการข่าวและการรักษาความปลอดภัย
    - งานนโยบายเฉพาะกิจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
    - งานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
 
๒. ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับดูแล
       ๒.๑ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
         - กระทรวงการต่างประเทศ
         - กระทรวงพลังงาน
         - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
         - กระทรวงแรงงาน
         - กระทรวงการคลัง
         - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
         - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
           ของมนุษย์
         - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     
         - กระทรวงพาณิชย์
         - สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
         - สำนักนายกรัฐมนตรี
         - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
    - กระทรวงมหาดไทย  
             * ที่ทำการปกครองจังหวัด
             * สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
             * สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
             * การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
             * การประปาส่วนภูมิภาค
 
       ๒.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น 
                  - องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
                    และองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
๓. อำเภอ
    
    - อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
    - อำเภอเดิมบางนางบวช
    - อำเภอดอนเจดีย์
    - อำเภอสามชุก
    - อำเภอหนองหญ้าไซ
 

 

  

 

  

  
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th