เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  แบบบันทึกคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
  แบบคำขอบัตรเหรียญพิทักษณ์เสรีชน
  แบบคำขอเหรียญราชการชายแดน
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์


 ชื่อและนามสกุล นายนิมิต วันไชยธนวงศ์

   
การศึกษา 

 

 - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
 
การฝึกอบรม 

- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 42 
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47 
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองการรักษาดินแดน
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 54

 
 
การรับราชการ 

 - ปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2527 - 2531
- ปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2531 - 2539 
- ปลัดอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2539 - 2545 
- นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2546 - 2547 
- นายอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2547 - 2551 
- นายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2551 - 2552 
- นายอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2552 - 2553 
- ปลัดจังหวัดพะเยา พ.ศ.2553  -2554 
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พ.ศ.2554 – 2559 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 1 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th