เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  แบบบันทึกคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
  แบบคำขอบัตรเหรียญพิทักษณ์เสรีชน
  แบบคำขอเหรียญราชการชายแดน
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งแต่ ถึง

พระยาสุนทรสงคราม (จัน สุนทรพงษ์) 2394 -

พระยาสุนทรสงครามพิไชย (แจ่ม สุนทรวิภาต) 2412 2425

พระยาสุนทรสงคราม (จัน แสงชูโต) 2426 2429

พระยาสุนทรสงครามรามภักดี (พัน) 2431 2435

พระยาอภัยพลภักดิ์ (ม.ล. อุกฤษ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) 2440 2440

นายอร่ามมณเฑียร (มรว. ใหญ่ นรินทรกุล ณ อยุธยา) 2440 2442

พระยาสุนทรสงคราม (ถม ณ มหาไชย) 2442 2444

พระยาอินทรวิชิต (ทองคำ) 2444 2454

พระยาสุนทรสงคราม (ม.ร.ว. เล็ก พยัฆเสนา ณ อยุธยา) 2454 2466

พระยาสุนทรสงคราม (อี้ กรรณสูต) 2466 2470

พระยาสุนทรสงคราม (ปุย สุวรรณศร) 2466 2470

พระยาพิศาลสารเกษตร (พร พิมพสูตร) 2470 2476

พระยารามราชภักดี (ม.ล.สวาสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) 2479 2481

หลวงศรีราชรักษา (ผิว ชาครียรัตน์) 2481 2485

นายกังวาล วงษ์สกุล 2485 2486

ร.อ.หลวงวุฒิราษฎร์รักษา (วุฒิศรสงคราม วุฒิราษฎร์รักษา) 2486 2487

พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร 2487 2488

นายปรง พหูชนม์ 2488 2489

นายชุบ พิเศษนครกิจ 2489 2489

ขุนธรรมรัฐธุราทร (ธรรมรัฐ โรจนสุนทร) 2489 2494

นายสนิท วิไลจิตต์ 2494 2496

พ.ต.อ.จำรัส โรจนจันทร์ 2496 2497

นายพินิต โพธิพันธุ์ 2497 2500

นายพัฒน์ บุญยรัตพันธ์ 2500 2509

นายเวียง สาครสินธุ์ 2509 2510

นายสวัสดิ์ มีเพียร 2510 2518

นายสอน สุทธิสาร 2518 2521

นายชลิต พิมลศิริ 2521 2523

นายจรินทร์ กาญจโนมัย 2523 2527

นายอารีย์ วงศ์อารยะ 2527 2531

นายธานี โรจนาลักษณ์ 2531 2533

ร.ต.สมนึก เกิดเกษ 2533 2534

ร.อ. ศรีรัตน์ หริรักษ์ 2534 2535

นายสมพงศ์ ศรียะพันธุ์ 2535 2536

นายอำนวย ยอดเพชร 2536 2538

นายประเสริฐ เปลี่ยนรังษี 2538 2541

นายวิพัฒน์ คงมาลัย 2541 2546

นายทรงพล ทิมาศาสตร์ 2546 2549

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ 2549 2555

นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต 2555 2556

ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช 2556 2560

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ 2560 ปัจจุบัน

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th