เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี นำหน่วยงานราชการออกให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่อำเภอสามชุก
23/02/2560
10

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชน เพื่อเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
23/02/2560
9

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ประจำปี 2560
23/02/2560
13

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า หรือสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
16/02/2560
32

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559
16/02/2560
17

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 31

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ [update ๑๕ ก.พ. ๖๐] 93

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25561 108

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 38

แจ้งมติและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)ทั่วประเทศ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 99

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (23/02/2560) 5

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 (22/02/2560) 23

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2560 (21/02/2560) 13

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง (17/02/2560) 32

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)ฯ (17/02/2560) 130

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ขายทอดตลาดรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน (24/02/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
36

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จำนวน 23 รายการ (24/02/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
29

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการประชารัฐร่วมใจ จังหวัดสุพรรณบุรีต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 3 "พัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังงานแผ่นดินติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม.จังหวัดสุพรรณ (24/02/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.)
19

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการประชารัฐร่วมใจ จังหวัดสุพรรณบุรีต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2560 กิจกรรมที่ 3 "พัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังงานแผ่นดินติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบ (24/02/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.)
13

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (หลังใหม่) ระยะที่ 2 (23/02/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
13

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
29

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
19

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
19

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่สอง
20

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขา ดอนเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
32

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
เรียนและทำงานที่เมือง Vancouver และ Toronto ประเทศแคนาดา 30/11/2559

เรียนภาษาในวิทยาลัยชั้นนำ TAFE-Brisbane สมัคร 9 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ 14/11/2559

เรียนและทำงานแบบยาวๆ 54 สัปดาห์ ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 14/11/2559

หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

รถสิบล้อทำถนนพัง ขับเร็ว หินตก 28/09/2556

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th