เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
ผลการออกรางวัลบัตรผ่านประตูเข้างานฯ และชมยุทธหัตถี
  2559
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่ร่วมพิธีแสดงความอาลัยอย่างยิ่งใหญ่ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
25/10/2559
9

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงาน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559
23/10/2559
25

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส เปิดศูนย์ฝึกอบรมและย้อมผ้าดำ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20/10/2559
23

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรีนำส่วนราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20/10/2559
28

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ที่อำเภอด่านช้าง
18/10/2559
29

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
สพ ๐๐๑๗.๒/๑๙๓๖๓ ลว. 20 ต.ค. 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 18

สพ ๐๐๑๗.๒/ว๑๙๐๓๐ ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS)ของกระทรวงมหาดไทย 15

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบจังหวัด และงบกระทรวง กรม) 38

มท 0211.1/ว5677 ลว. 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ 27

ผลการอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ตรงเกณฑ์ 66 หน่วยงาน 108

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ผลการประกวด “โครงการตำบลเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ” ปี 2559 (25/10/2559) 1

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี! เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21/10/2559) 32

พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี เตือน! ห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายชุดแต่งกายไว้ทุกข์ในราคาสูงเกินควร และให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า (21/10/2559) 12

แนวทางการปฏิบัติต่อสถานบริการในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20/10/2559) 12

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมสั่งจองบัตรอวยพร โครงการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ 60 ปี ทรงผนวช (19/10/2559) 19

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ ถนนกรวด ทำทางเข้าด้วยกรวด ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมสาดเกลี่ย หมู่ที่ 1 - 18 จำนวน 18 หมู่บ้าน (25/10/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
0

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัสท์ติก ที่ 1,4,5 ตำบลหนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (25/10/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
2

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 - 7 ต.องครักษ์ (25/10/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
0

สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารสองแถว 6 ล้อ รับ-ส่งนักเรียน อนุบาลศึกษาของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง (25/10/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
0

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (25/10/2559)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
0

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 1-2 ต.ทับตีเหล็ก 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
32

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
31

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 อบต.สระพังลาน 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเจดีย์
101

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี  
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี
61

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

รถสิบล้อทำถนนพัง ขับเร็ว หินตก 28/09/2556

ยินดีต้อนรับ...เว็บบอร์ดใหม่ !!! 09/06/2556

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th