เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย ในมิติ 4 F.
20/02/2561
2

สำนักจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตรวจงานราชการ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
20/02/2561
2

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี ประจำปี 2561
19/02/2561
5

สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 / 2561
19/02/2561
5

สำนักงานจัดหางานสุพรรณบุรี ย้ำต่างด้าว 3 สัญชาติ เร่งพิสูจน์สัญชาติ ก่อนหมดเวลา และรีบเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561
19/02/2561
10

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 122

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 145

ผังบริเวณการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี 249

การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 526

เอกสารประกอบการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของจังหวัดสุพรรณบุรี 647

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศงดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 (15/02/2561) 14

จัดหางานสุพรรณบุรี ย้ำ ต่างด้าว 3 สัญชาติ เร่งพิสูจน์สัญชาติ ก่อนหมดเวลา และรีบเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ก่อน 31 มีนาคม นี้ (09/02/2561) 20

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 10 ปี มังกรสวรรค์” (08/02/2561) 37

เทศบาลเมืองสองพี่น้องขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนอดีตสู่ตลาดบางลี่ ในความทรงจำในงาน เทศกาลอาหารดี ตลาดบางลี่เมืองสองฤดู ครั้งที่ ๙ “ย้อนวันวาน ชิมอาหารรสดี ชมวิถีชุมชน” (05/02/2561) 32

สุพรรณบุรีเปิดศูนย์ OSS แรงงานต่างด้าว 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม (02/02/2561) 39

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกและลูกรัง หมู่ที่ 1 - 8  (19/02/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
8

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมจัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรี (ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดงาน) (16/02/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
16

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมจัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรี (ค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิด) (16/02/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
16

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมจัดงานตรุษจีนสุพรรณบุรี (ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงบนเวทีและการแสดงภายในงาน) (16/02/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
17

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดงาน"ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 10 ปี มังกรสวรรค์ (ค่าจัดระบบแสง เสียง สำหรับเวที) (16/02/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
15

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง สพ 2091 บ้านตลิ่งชัน-บ้านคณฑี หมู่ที่ 7,1 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คอกช้างดินสมัยทวารวดีเมืองอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
76

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว จำนวน 3 กิจกรรม 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
68

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมวิถีชีวิตและสันทนาการ จำนวน 2 กิจกรรม 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
71

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโซ่ง-ต.สระพังลาน 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
98

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
สนใจสั่งพิมพ์เสื้อระบบ DTG. ราคาถูกติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สนใจสั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม เสื้อห้องราคาถูก 04/09/2560

ขออนุญาตจ้า...... เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th