เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 5/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดแถลงข่าว การจัดงาน OTOP ร้านดังในจังหวัดสุพรรณบุรี
16/08/2561
1

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง “
16/08/2561
2

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า และสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
16/08/2561
1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเสริมสร้างการขยายเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี 2561
16/08/2561
1

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
14/08/2561
16

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง "ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561" 18

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560 362

สิ่งที่ส่งมาด้วย การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 324

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 432

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (15/08/2561) 23

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญเที่ยวงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 (09/08/2561) 16

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ประกาศปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 321 (ช่วงกิโลเมตรที่ 102+000 ถึง กิโลเมตร ที่ 105+500 เป็นการชั่วคราว (09/08/2561) 8

ททท.สุพรรณบุรี เชิญร่วมกิจกรรม”ไหว้พระ...ทั่วไทย สุขใจ...ถ้วนหน้า”เที่ยวตามรอยตำนานเรื่องเล่าพระเพทราชา เส้นทาง”ไหว้พระ ชมโบราณสถาน ย้อนตำนาน 5 วัดดังเมืองสุพรรณ”จังหวัดสุพรรณบุรี (23/07/2561) 24

จัดหางานสุพรรณบุรีชวนสมัครงานวันนัดพบแรงงาน สร้างงานสร้างอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย (24/07/2561) 12

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ (17/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
0

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (14/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
3

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง (14/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง
2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมศุภการโกศล  (14/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.ดอนคา
3

ประกาศวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน 5 ชาติพันธุ์ เมืองโบราณอู่ทอง (14/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง
4

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำและตกแต่งต้นเทียนและรถเทียนประกอบขบวนโครงการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561  
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงลำควง-หนองอ้อ หมู่ที่ 7 ต.วังน้ำซับ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.วังน้ำซับ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมเป็นถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ 1 ต.ปลายนา 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
14

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี 26/07/2561

KruAom รับสอนว่ายน้ำ พื้นที่ในสุพรรณบุรี 13/07/2561

kruAom รับสอนว่ายน้ำ 13/07/2561

สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สนใจสั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม เสื้อห้องราคาถูก 04/09/2560

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th