เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  แบบบันทึกคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
  แบบคำขอบัตรเหรียญพิทักษณ์เสรีชน
  แบบคำขอเหรียญราชการชายแดน
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี
20/09/2561
11

สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561
19/09/2561
16

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคกลาง จัดประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาคกลาง 25 จังหวัด ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
18/09/2561
9

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี
18/09/2561
5

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ประจำปี 2561
18/09/2561
8

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง "การสรรหาและการเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ.2561" 29

แบบฟอร์มจัดทำงบประมาณจังหวัดปี 2563 55

เอกสารประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2563 75

เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 27-28 สิงหาคม 2561 44

การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติจังหวัดสุพรรณบุรี 27

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จ.สพรรณบุรี เชิญชวนร่วม “รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” (19/09/2561) 4

จังหวัดสุพรรณบุรีของความร่วมมือให้เกษตรกรงดเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 รอบที่ 1 ต่อเนื่อง (13/09/2561) 8

จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญร่วมเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 3 ปี 2562” (11/09/2561) 6

โรงเรียนสงวนหญิง เชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย "พัฒนาก้าวล้ำนวัตกรรม เทคโนโลยี 46 ICT ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ" ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี (07/09/2561) 11

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง (06/09/2561) 6

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางบ้านหนองน้ำขุ่น-บ้านหนองกระเบียน หมู่ที่ 1 ต.หนองราชวัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอหนองหญ้าไซ
5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 10 ต.หนองโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอหนองหญ้าไซ
3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมโครงการพัฒนาขุดลอกบึงลาดบัว ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
3

การจำหน่ายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (19/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันกั้นคลอง 2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ หมู่ที่ 12 ต.มะขามล้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (19/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอบางปลาม้า
3

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟังล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.ไร่รถ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนแห่งานประเพณีทิ้งกระจาด ขบวนแห่โคมไฟ และพิธีลอยกระทง โดยวิธีคัดเลือก 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแจงถึงบ้านเนินพลับพลา (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 1 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน 5 ชาติพันธุ์ เมืองโบราณอู่ทอง กิจกรรมสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณหมู่บ้าน 5 ชาติพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
12

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย 05/09/2561

แนะนำเว็ปดูหนังออนไลน์ ดูฟรี 26/07/2561

KruAom รับสอนว่ายน้ำ พื้นที่ในสุพรรณบุรี 13/07/2561

kruAom รับสอนว่ายน้ำ 13/07/2561

สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th