เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
22/08/2560
3

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
21/08/2560
6

สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
18/08/2560
17

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่นดินแดนทวารวดี ประจำปี 2560
18/08/2560
29

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี
17/08/2560
17

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
ที่ นร 0106/ว 1004 ลว 15 มิ.ย. 60 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถรราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 49

การสำรวจพิกัดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ที่ติดตั้งเฉพาะพื้นที่สาธารณะและเส้นทางจราจร) 127

หนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ 0017.2/ว 11878 ลว 22 มิ.ย. 60 เรื่องข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 76

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ 0017.5/ว 7298 ลว 21 เม.ย. 60 326

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 260

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี (11/08/2560) 20

จังหวัดสุพรรณบุรี ขอความร่วมมืองดเว้นจับสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (10/08/2560) 15

เอไอเอส ร่วมสนับสนุนงานสาธารณสุขก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จับมือกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัด “ประกวดการใช้งานแอปฯอสม.ออนไลน์” (04/08/2560) 14

จัดหางานสุพรรณย้ำชัด ปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานฯ 7 สิงหา นี้ เตือนนายจ้างมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้รีบแจ้ง (02/08/2560) 17

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอาชีพโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ แค่ 10 บาท เท่านั้น มีให้เลือกมากกว่า 10 อาชีพ (24/07/2560) 46

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ (22/08/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
1

ประกวดราคาจ้างานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผินคอนกรีต ปริมาณงาน 3,850 ตร.ม. (22/08/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
0

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ปริมาณงาน 14,868 ตร.ม. (22/08/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
1

ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ปริมาณงาน 15,005 ตร.ม. (22/08/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
1

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ปริมาณงาน 6,490 ตร.ม.  (22/08/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
0

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี 360 (เพลินเพลงบรรเลงบนเขา) ภายใต้โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : จังหวัดสุพรรณบุรี
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใต้โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : จังหวัดสุพรรณบุรี
9

สรุปผลการดำเนินการประกวดราคาจ้างการจัดงานท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นดินแดนทวารวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนจ.สุพรรณบุรี
60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของ สถานีตำรวจภูธรทุ่งทอก (อ.สองพีน้อง สุพรรณบุรี) 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรทุ่งทอก (อ.สองพีน้อง สุพรรณบุรี)
35

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
ขออนุญาตจ้า...... เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนและทำงานที่เมือง Vancouver และ Toronto ประเทศแคนาดา 30/11/2559

เรียนภาษาในวิทยาลัยชั้นนำ TAFE-Brisbane สมัคร 9 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ 14/11/2559

เรียนและทำงานแบบยาวๆ 54 สัปดาห์ ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 14/11/2559

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th