เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมายและคดีความ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน
28/06/2560
4

จังหวัดสุพรรณบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
27/06/2560
8

จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
27/06/2560
5

จ.สุพรรณบุรี ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง 1
26/06/2560
15

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย 4.0 ที่อำเภอศรีประจันต์
23/06/2560
18

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
การสำรวจพิกัดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ที่ติดตั้งเฉพาะพื้นที่สาธารณะและเส้นทางจราจร) 3

หนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ 0017.2/ว 11878 ลว 22 มิ.ย. 60 เรื่องข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 24

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ 0017.5/ว 7298 ลว 21 เม.ย. 60 262

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 210

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 323

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

พรก.ฯ คนต่างด้าวประกาศใช้แล้ว จัดหางานสุพรรณ เตือน! โทษหนักจริง (28/06/2560) 3

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 (26/06/2560) 4

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนเข้าร่วมประกวดแข่งขันวาดภาพ การจัดทำหนังสือนิทานธรรมะ และมัคนายกน้อย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (23/06/2560) 6

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ประกาศปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 321 บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ถึงแยกยินดีเป็นการชั่วคราว (23/06/2560) 8

กฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวใกล้คลอดแล้ว เพิ่มโทษหนัก ผิดจับปรับหลายแสน (19/06/2560) 8

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (28/06/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาฯร่วมกับสนง.จังหวัดสุพรรณบุรี
8

ประมูลจ้างงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ (28/06/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.หัวโพธิ์
2

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9,10,14 รวม 3 สาย (28/06/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.พลับพลาไชย
3

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำบริเวณซอยสะแกล้อม (ชุมชนคลอง มะดัน) (28/06/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลสองพี่น้อง
1

โครงการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (28/06/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลบ้านกร่าง
1

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการประกวดราคาจ้างการจัดงานท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นดินแดนทวารวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนจ.สุพรรณบุรี
10

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของ สถานีตำรวจภูธรทุ่งทอก (อ.สองพีน้อง สุพรรณบุรี) 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรทุ่งทอก (อ.สองพีน้อง สุพรรณบุรี)
13

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของสนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
8

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.ทับตีเหล็ก
26

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
98

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
เรียนและทำงานที่เมือง Vancouver และ Toronto ประเทศแคนาดา 30/11/2559

เรียนภาษาในวิทยาลัยชั้นนำ TAFE-Brisbane สมัคร 9 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ 14/11/2559

เรียนและทำงานแบบยาวๆ 54 สัปดาห์ ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 14/11/2559

หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

รถสิบล้อทำถนนพัง ขับเร็ว หินตก 28/09/2556

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th