เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แก่นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ (รอบ 2)
20/10/2560
9

จังหวัดสุพรรณบุรี นำหน่วยราชการออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2560 ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
19/10/2560
26

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
18/10/2560
22

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
17/10/2560
67

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองสุพรรณบุรี Big Cleaning Day
17/10/2560
36

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
ผังบริเวณการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี 54

การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 211

เอกสารประกอบการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของจังหวัดสุพรรณบุรี 239

เอกสารประกอบการสัมมนาจัดซื้อจัดจ้างฯ 6-7 กันยายน 2560 1613

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 106

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จ.สุพรรณบุรี เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (19/10/2560) 11

ป.ป.ช.สุพรรณบุรี เชิญชวนเข้าร่วมประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (18/10/2560) 9

จัดหางานสุพรรณห่วงคนไทย เตือนลักลอบไปทำงานเกาหลีใต้ (16/10/2560) 4

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับบริษัท ตลาดสดเมืองทองดอนเจดีย์ จำกัด จัดจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูก (11/10/2560) 5

กรมการจัดหางานแตะมือเว็บหางานชื่อดัง เพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งงาน (09/10/2560) 7

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (20/10/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า
2

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 ต.สระแก้ว  (20/10/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
1

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง. (10/10/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
91

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (05/10/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
29

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลปลายนา อ.ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (05/10/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
22

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (พ.ค. - ส.ค. 2560) 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
40

สรุปผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากที่นานายประมูล เพ็งพันธ์ หมู่ที่ 2 ถึงที่นานายลิขิต ช้างนิ่ม หมู่ที่ 5 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.ทับตีเหล็ก
40

สรุปผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จากข้างบ้านนายพยนต์ ช้างเผือก ถึงบ้านนางสายพิณ พรห์มรส 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.ทับตีเหล็ก
48

สรุปผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต่อจากปีงบประมาณ 2557 ถึงหอพักต่ายแสง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.ทับตีเหล็ก
47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
51

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
สนใจสั่งพิมพ์เสื้อระบบ DTG. ราคาถูกติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สนใจสั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม เสื้อห้องราคาถูก 04/09/2560

ขออนุญาตจ้า...... เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th