เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จ.สุพรรณบุรี จัดประชุมสัมมนาเรื่องยาเสพติด ปี 60
26/09/2560
7

สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการดำเนินการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ประจำปี 2560
25/09/2560
2

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานนวัตกรรมอาหารทวารวดี ปี 2560
25/09/2560
4

อำเภอด่านช้าง จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ไปตั้งที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
22/09/2560
10

จังหวัดสุพรรณบุรี นำหน่วยราชการออกให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2560 ที่อำเภอดอนเจดีย์
21/09/2560
13

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 94

เอกสารประกอบการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของจังหวัดสุพรรณบุรี 129

เอกสารประกอบการสัมมนาจัดซื้อจัดจ้างฯ 6-7 กันยายน 2560 1542

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 55

ที่ นร 0106/ว 1004 ลว 15 มิ.ย. 60 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถรราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 83

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือประชาชนจัดทำข้อมูลสำคัญพกติดตัว ในการเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อป้องกันการพลัดหลง (25/09/2560) 4

สนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์สุพรรณบุรี (22/09/2560) 11

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เตือนแรงงานต่างด้าวรีบพิสูจน์สัญชาติ ก่อนหมดระยะเวลาผ่อนผัน (21/09/2560) 15

หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม“อ่าน เล่น เรียนรู้” (20/09/2560) 4

จังหวัดสุพรรณบุรีขอความร่วมมืองดเว้นจับสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ (13/09/2560) 8

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

การจำหน่ายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (26/09/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
1

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3  (25/09/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
6

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว (บริเวณหลังสำนักงาน อบต.บางใหญ่) (25/09/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจั้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (19/09/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
25

ซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรังและหินคลุก (โดยกลบหลุมบ่อตามสภาพพื้นที่) หมู่ที่ 1 - 8  (14/09/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
19

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (พ.ค. - ส.ค. 2560) 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
7

สรุปผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากที่นานายประมูล เพ็งพันธ์ หมู่ที่ 2 ถึงที่นานายลิขิต ช้างนิ่ม หมู่ที่ 5 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.ทับตีเหล็ก
14

สรุปผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จากข้างบ้านนายพยนต์ ช้างเผือก ถึงบ้านนางสายพิณ พรห์มรส 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.ทับตีเหล็ก
19

สรุปผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต่อจากปีงบประมาณ 2557 ถึงหอพักต่ายแสง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.ทับตีเหล็ก
17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
28

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
สนใจสั่งพิมพ์เสื้อระบบ DTG. ราคาถูกติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สนใจสั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม เสื้อห้องราคาถูก 04/09/2560

ขออนุญาตจ้า...... เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th