เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของข้าราชการระดับอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อำเภออู่ทอง เป็นอำเภอที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2560
17/11/2560
20

สุพรรณ จัดโครงการ กิจกรรมสภากาแฟฯ
17/11/2560
7

จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของพระราชทาน ที่สองพี่น้อง
17/11/2560
2

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
15/11/2560
15

จ.สุพรรณบุรี เปิดตลาดประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี มหกรรมของดี 4 ภาค
15/11/2560
20

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
ผังบริเวณการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี 177

การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 307

เอกสารประกอบการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของจังหวัดสุพรรณบุรี 330

เอกสารประกอบการสัมมนาจัดซื้อจัดจ้างฯ 6-7 กันยายน 2560 1697

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 155

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “Big Cleaning Day” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (20/11/2560) 0

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” (20/11/2560) 1

จัดหางานสุพรรณบุรี ชวนผู้มีรายได้น้อยหางานทำ และรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ (14/11/2560) 9

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 11 โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน ในกิจกรรมวิ่งการกุศล โครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" (09/11/2560) 20

“…..ประกาศสืบหายบุคคลสูญหาย......” (08/11/2560) 20

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโซ่ง-ต.สระพังลาน (17/11/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง
4

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ (16/11/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี
8

เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ (16/11/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี
3

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 อ.เดิมบางนางบวช (16/11/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช
6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงเรียนบ้านสระกร่าง หมู่ที่ 4  (14/11/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.ดอนคา
9

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้เสนอราคาชนะประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 กิจกรรม 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเทศกาลกินปลา กินเห็ดฯ อ.ด่านช้าง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
4

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาย้อนวันวาน (อ.เดิมบางนางบวช 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (พ.ค. - ส.ค. 2560) 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
83

สรุปผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากที่นานายประมูล เพ็งพันธ์ หมู่ที่ 2 ถึงที่นานายลิขิต ช้างนิ่ม หมู่ที่ 5 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.ทับตีเหล็ก
71

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
สนใจสั่งพิมพ์เสื้อระบบ DTG. ราคาถูกติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สนใจสั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม เสื้อห้องราคาถูก 04/09/2560

ขออนุญาตจ้า...... เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th